ការ​បោះពុម្ពផ្សាយ

កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិច្បាប់សំខាន់ៗទាក់ទងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ


មាតិកានុក្រម

កម្រងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់

គន្ថីទី១. ច្បាប់មូលដ្ឋាន
គន្ថីទី២. វិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
គន្ថីទី៣. វិស័យពន្ធដារ
គន្ថីទី៤. វិស័យគយ
គន្ថីទី៥. វិស័យទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
គន្ថីទី៦. វិស័យឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
គន្ថីទី៧. វិស័យលទ្ធកម្មសាធារណៈ
គន្ថីទី៨. វិស័យគណនេយ្យ