ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២ ៨៣ ៣៤
            (៨៥៥) ២៣ ៤២ ៦៦ ៨៥
គេហទំព័រ៖ http://lac.mef.gov.kh
អ៊ីម៉ែល៖ legaldepartmentmef@yahoo.com