សមាសភាព

ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រកាសលេខ ២៩០ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ ដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រធាន
  • រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
អនុប្រធាន
  • អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
សមាជិក
  • អគ្គលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
សមាជិក
  • អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំណុះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ
សមាជិក
  • អគ្គាធិការនៃអគ្គាធិការដ្ឋាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
សមាជិក
  • ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម
សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍