ព័ត៌មាន និង​ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

បេសកកម្មនៃក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 10, 2013

បេសកកម្មនៃក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានដូចតទៅ៖   ធានា   សង្គតិភាពរវាងច្បាប់ និង​លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនានា ភាពរលួន និង​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការបកស្រាយ និងការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត។   ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ   លើប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុ…

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]


ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រកាសលេខ ២៩០ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 10, 2013

ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រកាសលេខ ២៩០ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ ដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖ រដ្ឋមន្ត្រីនៃ កសហវ ប្រធាន រដ្ឋលេខាធិការ ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ អនុប្រធានប្រចាំការ រដ្ឋលេខាធិការ កសហវ អនុប្រធាន អនុរដ្ឋលេខាធិការ កសហវ សមាជិ…

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]