ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្មនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីធានានីត្យានុកូលភាព សង្គតិភាព និងសុខដុមភាព នៃការតាក់តែងសេចក្ដីព្រាងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ព្រមទាំងធានា​បាន​នូវប្រសិទ្ធភាព និង ភាពស័ក្តិសិទ្ធិ នៃការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងចូលរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តកម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ការ​បោះពុម្ពផ្សាយថ្មីៗ